SÖZLÜK HAKKINDA BİR KAÇ SÖZ

Bugüne kadar yazılmış sözlüklerin içinde gerek hacim gerekse içerik olarak en geniş soluklu Türk Müziği Sözlüğü olan bu çalışma, uzun bir süreçte ve uzman bir ekip tarafından, Turkish Cultural Foundation’in maddi desteğiyle hazirlanmış ve teknik desteğiyle sanal ortamda hizmete sunulmuştur. Çalışmanın kapsamında Türkiye’nin ses kültürü içinde yer alan tüm müzik türlerinin terminolojisine yer verilmeye çalışılmış, her türü kendi uzmanları incelemiş ve böylelikle Türkçe bir sözlük ortaya konulmuştur.

Türkçenin müzik terminolojisinde yer alan terim, kavram ve tabirleri belirleyebilmek için Klasik Türk müziği için yayımlanmış yirmi bin eser, Türk Halk müziği için yedi bin eser taranmış, ayrıca Türk müziğinin bellli başlı nazariyat kitapları, sözlükleri ve konuyla ilgili çok sayıda makale incelenmiş, seçilen terimler madde haline getirilmiştir. Ayrıca genel içerikli sözlük ve ansiklopediler taranmış; konunun uzmanları ile şahsi görüşmeler yapılarak yeni terimler tesbit edilmiş ve bu terimler madde olarak sözlüğe alınmıştır.

Sözlüğün kullanımı sırasında birbiriyle ilişkili maddelere “Bkz.” uyarısıyla ulaşılabilir. Müzik terimlerinin birbirleriyle yakın ilişkide olması sebebiyle bu türden göndermeler hayli fazla olmaktadır. Sözlükteki bazı Batı müziği maddelerinin Türkçe karşılıkları en fazla kullanıldığı biçimiyle verilmiştir. Batı müziğinden çeviri sözlük yapmak yerine, Türk müziği içinde yer alan Batı müziği terimleriyle sınırlandırılmış bir sözlük oluşturmak yeğlenmiş, çeviriler bu doğrultuda yapılmıştır. Bu sebeple sözlüğün Türkçe kısmında yer alan madde (Terim, kavram, deyim vd.) sayısı İngilizce kısmında yer alan madde sayısından hayli fazladır.

Sözlüğün içeriğinde günümüzde kullanılmayan bazı terim ve kavramlara özellikle yer verilmiştir. Zira bu terim ve kavramlar tarihsel müzikolojinin önemli verileri arasında yer almaktadır. Bu bakımdan sözlüğün, müzikoloji çalışmaları yapanlar için de -en azından hatırlatıcı nitelikte dahi olsa- yararlı olacağını düşünüyoruz.

Sözlük Çalışma Grubu

Melih Duygulu
Sungu Okan
Sinem Yücearda
Nihan Tahtaişleyen
Uğur Küçükkaplan