TÜRK MÜZİĞİ SÖZLÜĞÜ

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z

Obua

Ağızlık kısmında kamış olan tahta nefesli bir çalgı. Kavrak ismi verilen kısımda sesleri çıkarmaya yarayan delikler ve deliklerin üzerinde onları açıp kapamaya yarayan hareketli metal bir mekanizma vardır. Çağdaş Türk müziğinin en rağbet gören çalgılarından biridir.

Oda müziği

Oda müziği, oda orkestrası gibi tabirlerde kullanılan bu kelime, Avrupa'nın çoksesli müzik kültüründe, soyluların himayesinde ve onların saraylarının odalarının müzik yapılan önemli yerler olması sebebiyle terminolojiye girmiştir. 2'den en fazla 15'e kadar sayıda çalgının bir arada yaptıkları müzik. Bu orkestralar genellikle aynı türden (yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar) çalgılardan ya da her bir türden en fazla 2-4 adet çalgıdan oluşmaktadır. Ayrıca "dönem müziği oda orkestraları" da mevcuttur ki bunlar, hangi dönemin çalgılarından oluşuyorsa, o döneme ait müzikleri seslendirirler. Cumhuriyet dönemi itibarı ile Türk besteciler de oda müziği niteliğinde eserler yazmışlardır.

Okşama

Bir kişinin güzel özelliklerini ortaya çıkarmak için söylenen sözleri ifade eden terim ki, bu terimle gelinlik kızlar, çocuklar, dinî kişilikler vs. övülür. Bu şekilde ortaya çıkan ürünlerin müzikal karakterinde de zarif, duygusal, naif bir yapı vardır.

Oktav

Sekizli aralık. Örneğin, kalın do'dan, onun 8 ses yukarısındaki ince do'ya kadar olan mesafe bir oktavdır. Bkz. Sekizli.

Olabildiğince bağlı

Notaların mümkün olduğunca bağlı çalınması ve söylenmesini öngören komut. Legatissimo (it.).

Olabildiğince güçlü

Batı müziği notalarında kısaca fff şeklinde gösterilen nüans. Fortissimo (it.).

Olmaksızın

Temposuz. Örn: Senza temp. Senza (it.).

Onaltılık nota

İki çengelli nota. Değeri, dörtlük notanın dörtte birine eşittir.

Onikitelli

Bağlama ailesinde az görülen dört grup telli olmasıyla öne çıkan büyük boy halk çalgısı. Her grupta üç sıra tel olmak üzere on iki teli olmasından hareketle bu isim verilmiştir. Yörelere göre bu çalgıya meydan sazı, divan sazı, çöğür gibi isimler verilmektedir.

Oniki ton sistemi

Bir oktav içinde birbirine eşit aralıklarla varolan 12 aralıktan oluşan sistem. Tampere sistem.

Opera

Orkestranın eşliğindeki ses sanatçılarının sergilediği müzikli sahne eseri. Bu sanatçılar, operanın metnini şan tekniği ile seslendirirler, diğer yandan bu metinde üzerilerine biçilen rolü adeta tiyatro oyuncusu gibi canlandırırlar. Batı müziği türünde eserler veren Türk bestecileri de operalar bestelemişlerdir. Örneğin, Ahmed Adnan Saygun'un "Özsoy" Operası (1934).

Operet

İçerisinde hem dansı hem şarkıları hem de tiyatroyu barındıran müzikli sahne oyunu. Operadan daha kısa ve daha az ciddi konularda yazılır. Türk bestecilerin de bu türde eserler verdiği bilinmektedir. Örneğin, Cemal Reşid Rey'in "Lüküs Hayat" Opereti (1933).

Opus

Bestecilerin eserlerine verdikleri numara. Eserlerin başına, eğer besteci bu şekilde numaralandırdıysa kısaca Op. şeklinde yazılır.

Oratoryo

Konuları tasavvufî olan sahne müziklerine verilen isim. Türkçe yazılmış en ünlü oratoryo Ahmed Adnan Saygun'un "Yunus Emre" Oratoryosu'dur (1942).

Orkestra

Birçok çalgıdan oluşan büyük topluluk. Yunanca bir kelime olmakla birlikte eski Yunan tiyatrosunda sahne ile seyirciler arasında kalan ve müzik icrâsına ayrılan yerdir. Daha sonraları operada, çalgı topluluğu buna benzer bir yerde bulunduğu için bu isim kullanılmaya başlanmıştır. İçerisindeki sazların sayısına ve türüne göre çeşitli gruplara ayrılmaktadır.

Orta/yarı

Orta derecede kuvvetli. Mezzo (it.). Örn.: Mezzo forte.

Orta aksak

Klâsik Türk müziğinde küçük usûl. Aksak usûlünün özel bir çeşidi olup mertebe olarak Ağır Aksak gibi 9/4'lük olarak yazılır fakat Ağır Aksak'tan biraz daha yürüktür.

Orta derecede güçlü

Nota üzerinde kısaca mf şeklinde gösterilen nüans. Mezzoforte (it.).

Orta derecede hafif

Nota üzerinde kısaca mp şeklinde gösterilen nüans. Mezzopiano (it.).

Orta hareketlilikte

Müziğin temposunun orta bir hareketlilikte sürmesini öngören terim. Moderato (it.).

Orta hızlılıkta

Orta tempoda, orta hızlılıkta. Giusto, Moderato (it.).

Osmanlı Bozuğu

Kuzey Doğu Anadolu âşık müziğinde kullanılan makama verilen isim. Buradaki bozuk ismi, bozuk adı verilen çalgı ile icrâ edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Osmanlı Divanisi

Kuzey Doğu Anadolu âşık müziğinde kullanılan bir makama verilen isim. Bir tür divan biçiminde söylenen kalıp ezgi.

Oturak havası

Çeşitli yörelerde "Oturak" adı verilen eğlence toplantılarında çalınan özel repertuara verilen isim. Bilhassa Orta Anadolu'nun oturak havaları çok meşhurdur.

Otuzikilik nota

Üç çengelli nota. Bir dörtlük notanın sekizde biri değerindedir.

Ova Garibi

Âşık Garib'in şiirleriyle okunan uzun havalara Orta Karadeniz Bölgesinde verilen isim.

Oyalama

Eğlendirici nitelikteki ara müziği. Potpuri ile aynı anlamda kullanıldığı da görülür. Genellikle oda müziğinde bir çalgı topluluğu ya da solo çalgıcılar için yazılır ve birkaç parçadan oluşur. Divertimento.

Oynak

1. Oynak, kıvrak ve şuh bir havada icrâyı öngören nüans terimi. Lesto (it.).
2. Klâsik Türk müziğinde 9 süreli küçük usûl. Semâî ile Yürük Semâî usûlünün birleşmesiyle meydana getirilmiştir. 9/4'lük mertebesine "Ağır oynak" denir. Türkü, şarkı, ilâhî ve oyun havalarında kullanılmıştır.

Oyun (=Dans)

Müzik eşliğinde yapılan bedensel ritmik hareketlerin tümüne verilen isim. Halk arasında halay, bar, zeybek, horon gibi bu türden oyunların yanında; fincan oyunu, körebe oyunu gibi müzikli bedensel hareketleri içermeyen oyun türleri de vardır.

Oyun havası

1. Anadolu'nun hemen tamamında halk oyunlarına eşlik eden müzikler için kullanılan terim. Oyun havaları iki şekilde karşımıza çıkmaktadır: Sözlü oyun havaları, sözsüz oyun havaları. Bunlara türkülü ve türküsüz oyun havaları da denilmektedir. Ayrıca dini ve din dışı nitelik taşıyan oyun havaları bulunduğu gibi, kadınların ve erkeklerin oynadıkları ayrı oyunlardan hareketle de bazı tasnifler yapılabilir. Bkz. Halay, Bar, Zeybek, Horon vd.
2. Klâsik Türk müziğinde bir çalgı müziği biçimi. Belirli bir formu olmamakla birlikte, genel anlamda oyuna (dansa) eşlik eden her tür müzik eseri oyun havası olarak nitelendirilebilmektedir.

Ozan

Âşık, halk şairi. Çoğu kez elindeki sazı ile kendisinin veya başkalarının şiirlerini söyleyen yerel şair ve müzisyenlere verilen isim.

Ozanlama

Ozan/Âşık tarzı çalıp söylemeye verilen isim. Ozanlama aynı zamanda tarihsel manasıyla uzun hava söylemenin de karşılığı olan bir terimdir.

Öfkeli

Müziğin öfkeli ve korkutucu bir ifade ile icrâsını öngören nüans terimi. Furioso, Sdegno (it.).

Ölçü

Bir ezgiyi ya da ritm kalıbını müzik değerlerine (zamanlara) bölmek için kullanılan sistem. Ezgi ya da ritm, dizek (porte) üzerinde "ölçü çizgisi" yardımı ile bölünür.

Ölçüde

Ölçü içerisinde.

Ötkün

İyi ve kuvvetli ses veren çalgılara verilen isim.

Ötüm

Ses çıkarma yeteneği ve gücü olan.

Ötümlü

Sesin güçlü olduğunu ve kaliteli çıktığını ifade eden bir terim.

Özgür(ce)

Özgürce uygulanan nüanslar ya da diğer müzik terimleri. Libero (it.).

Özön