BESTECİ VE İCRACILAR

MUAMMER SUN

(Doğ. 1932) Muammer Sun müzik öğrenimine 1946'da Askeri Mızıka Okulu'nda başlamıştır. 1953'te Ankara Devlet Konservatuarı’na girerek öğrenimini surdurmuş, Adnan Saygun'un kompozisyon öğrencisi olmuştur. Bu yıllarda Mithat Fenmen'le piyano, Ferit Alnar'la orkestra şefliği, Muzaffer Sarısözen'le halk müziği, Ruşen Kam'la geleneksel sanat müziği çalışmış ayrıca Kemal İlerici’den Türk müziği armonisi alanında yararlanmıştır. 1960'ta konservatuarın kompozisyon bölümü ileri devresini bitiren Sun, aynı yıl bu kuruma teori ve armoni öğretmeni olarak atanmıştır. 1967'de Kültür Müsteşarlığında müşavir olarak görev almış, TRT'nin ve ODTÜ'nun düzenlediği folklor araştırmalarına katılarak bu yıllarda halkbilim alanında etkin olmuş, ayrıca Gazi Eğitim Müzik Bölümü’nde öğretmenlik yapmıştır. 1969'da TRT'nin yönetim kurulu üyeliğine seçilen besteci, bu kurumun merkez müzik dairesinin, sanat ödülleri ve korolar sisteminin geliştirilmesine öncülük etmiş, bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilkokul müzik programının yenilenmesi, çocuk ve gençlik koroları yönetmenliğinin hazırlanması çalışmalarında sonuç alıcı gelişmeler sağlamıştır. Bakanlık desteğiyle Anadolu'da yaygın biçimde yüzlerce çocuk korosunun kurulmasını öngören yönetmelik, Sun'un bu dönemdeki başlıca katkıları arasındadır. 1972'de resmi görevlerinden ayrılan besteci, bir sure İstanbul’da özel çalışmalar yapmış, 1975'te İzmir Devlet Konservatuarı’na geçmiş, 1987'de Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon öğretmenliğine getirilmiştir. 1990’lı yıllarda aynı kurumun Müzikoloji Bölüm Başkanlığı’nı da yürütmüştür.

Türkiye’nin müzik politikasında özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda etkili olan Muammer Sun, besteleriyle kitlelere ulaşmayı öngörmüş, son kırk yılı kapsayan sanatsal serüveni boyunca eğitim müziği, radyo ve televizyonun bu alandaki dolaysız işlevi ve film müzikleri gibi yollarla müziksel amaçlarını yaşama geçirmeye çalışmıştır. 1969'da yayınlanan

"Türkiye’nin Kültiir, Müzik, Tiyatro Sorunları" adlı kitabı, bir "durum değerlendirmesi" boyutlarını aşarak sergilenen gerçeklik önünde köklü çözümler önerdiği için, geniş yankılar uyandırmış, bestecimizin aydınlar ve eğitimcilerden oluşan yaygın bir tabanla bütünleşmesini getirmiştir. Türk müzik dünyasında Besteci/Müzikolog kimliği ile çalışmalar yapan ikinci kuşaktandır.