L'histoire de la musique turque comprend et étudie les relations des turcs avec la musique à partir des premières ères de leur histoire jusqu'à aujourd'hui.
MUSIQUE FOLKLORIQUE TURQUE

BIBLIOGRAPHIE

Ahmed Adnan Saygun, Rize, Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunları Hakkında Bazı Malûmat, İstanbul, 1937.

Ahmed Adnan Saygun, Béla Bartok's Folk Music Researc in Turkey, Budapest, 1976.

Ata Terzibaşı, Kerkük Havaları, İstanbul, 1980.

Béla Bartók, (Çev. Bülent Aksoy), Küçük Asya'dan Türk Halk Musikisi, İstanbul, 1991.

Enver Behnan Şopolyo, Halk Ninnileri, İstanbul, 1937

Cahit Öztelli, Evlerinin Önü Halk Türküleri, İstanbul, 1982

Etem Ruhi Üngör, Karagöz Musikisi, Ankara 1989, Kültür Bakanlığı Yay

Ferruh Arsunar, Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler, Cilt, Ankara, 1948.

Ferruh Arsunar, Gaziantep Folkloru, İstanbul, 1962

Halil Bedi Yönetken, Derleme Notları, İstanbul, 1966.

Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler, Ankara 1969.

Laurence Picken, Folk Musical Instruments of Turkey, Londra, 1975.

Mahmut Ragıp Gazimihal, Asya ve Anadolu Kaynaklarında Iklığ, Ankara, 1958.

Mahmut Ragıp Gazimihal, Türk Vurmalı Çalgıları, Ankara, 1975.

Mahmut Ragıp Gazimihal,, Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız, Ankara, 1975

Mahmut Ragıp Gazimihal,, Türk Nefesli Çalgıları, Ankara, 1975.

Mahmut Ragıp Gazimihal, Musiki Sözlüğü, Ankara 1961.

Martin Stokes, The Arabesk Debate: Music and Musicians in Modern Turkey, Oxford, 1992.

Mehmed Fuad Köprülü, Türk Saz Şairleri, C. I-V, Ankara 1962-1965.

Mehmed Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, Ankara 1966.

Mehmet Halit Bayrı, İstanbul Folkloru, İstanbul, 1947

Mehmet Güntekin, "Karagöz Musıkisi", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.4, s.449-451

Mehmet Özbek, Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul, 1981.

Melih Duygulu, Alevi-Bektaşi Müziğinde Deyişler, İstanbul 1997.

Metin And, Oyun ve Bügü, İstanbul, 1975.

Muammer Sun, TRT I. Folklor Derlemesi, Ankara

Muzaffer Sarısözen, Türk Halk Musikisi Usulleri, Ankara 1962.

Muzaffer Sarısözen, Yurttan Sesler, Ankara 1952

Necdet Hasgül, "Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları", Dans, Müzik, Kültür, Sayı 62, s.27-49

Neriman-Nida Tüfekçi, Memleket Türküleri, İstanbul 1964.

Nida Tüfekçi, "Aşıklarda Müzik", II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara 1983, C. 3, s.325-340.

Onur Akdoğu, Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir 2003

Pertev Naili Boratav- Halil Vedat Fıratlı, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Ankara 1943. Laurence Picken, Folk Musical Instruments of Turkey, Londra, 1975.

Sadık Yiğitbaş, Dil-Din-Musiki, İstanbul, 1968

Sadi Yaver Ataman, Anadolu Halk Sazları/Yerli Musikiciler ve Halk Musikisi Karakterleri, İstanbul, 1938.

Süleyman Şenel, Trabzon Bölgesi Halk musikisine Giriş, İstanbul, 1994

Ursula und Kurt Reinhard, Musik der Turkei, Band 2, Verlag

Yusuf Ziya Demirci, Anadolu Köylerinin Türküleri, İstanbul, 1938.