Description des instruments "çeng" et "oud" par la peinture turque
MUSIQUE CLASSIQUE TURQUE

BIBLIOGRAPHIE

AKSOY, Bülent, Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki, İstanbul, 1994, II. bas. 2003.

ALİ UFKÎ BEY, Mecmûa-i Sâz ü Söz, Ankara 1978.

ALPAY, Gönül, "Çengnâme'de Musikî Terimleri", Araştırma X içinde, s: 83-97, Ankara, 1972.

AREL, Hüseyin Sadettin, Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, Haz. Onur Akdoğu, Ankara, 1992.

BARDAKÇI, Murat, Maragalı Abdülkadir, İstanbul, 1986. BARDAKÇI, Murat, Maragalı Abdülkadir, İstanbul, 1986.

BEHAR, Cem, Klasik Türk Musikisi Üzerine Denemeler, Ankara, 1987.

BEHAR, Cem, Ali Ufkî ve Mezmurlar, İstanbul, 1990.

BEHAR, Cem, Zaman, Mekân, Müzik (Meşk), İstanbul, 1993.

CEMİL BEY, Tanburî, Rehber-i Musiki, İstanbul, 1903.

DOWNIE, M. A. The Rebec: an Orthographic and Iconographic Study (doktora tezi, Batı Virginia Üniversitesi, Morgantown), 1981.

DUCHESNE-GUILLEMIN, M., "La harpe en Asie occidentale ancienne", Revue d'Assyrologie, XXXIV, 1837, 29

Sadeddin Ergun, Türk Musikisi Antolojisi- Dini Eserler, İstanbul 1942

EVLİYA ÇELEBİ, Seyahatname, 10 cilt, İstanbul.

EZGİ, Suphi, Nazarî-Amelî Türk Musikisi, 5 cilt, İstanbul, 1933-1953

FARMER, Henry George, "Onbeşinci Yüzyılda Türk Sazları" (çev. Bülent Aksoy), Musiki Mecmuası, sayı: 417, İstanbul, 1987.

FARMER, H. G., "The Origin of the Arabian Lute and Rebec", Studies in Oriental Musical Instruments, 2 cilt, Glasgow, 1939.

FARMER, H. G., Musikgeschichte in Bildern Islam, Leipzig, 1966.

FARMER, H. G., Studies in Oriental Musical Instruments I, Londra, 1931

FARMER, H. G., Turkish Instruments of Music in the Seventeenth Century, Glasgow, 1937

FELDMAN, Walter, Music of the Ottoman Court, Berlin, 1996.

FONTON, Fonton, 18. Yüzyılda Türk Müziği (çev. Cem Behar), İstanbul, 1987.

GAZİMİHAL, M. Ragıp, Asya ve Anadolu Kaynaklarında Iklığ, Ankara, 1958.

GERSON-KIWI, E., La preistoria degli strumenti a tastiera. Le arpe, il qanun e il santur del Medio Oriente, Tel Aviv, 1958

GUETTAT, Mahmoud., La Musique classique du Maghreb, Paris, 1980.

HICKMAN, H., "Le jeu de la harpe dans l'Egypte ancienne", Archiv orientalni, XX, 1952, 449

HICKMAN, H., "Les Harpes de l'Egypte pharaonique", Bulletin de l'Institut de l'Egypte, XXXV, 1954, 309

HICKMAN, H., "Quelques nouveaux documents concernant le jeu de la harpe et l'emploi de la chironomie dans l'Egypte pharaonique", IMSCR, V, Utrecht, 1952, 263

HICKMANN, H. Terminologie arabe des instruments de musique, Cairo, 1947.

İLERİCİ, Kemal, Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi, İstanbul, 1981.

JACQUOT, A. Dictionnaire pratique et raisonné des instruments de musique anciens et modernes, Paris, 1886.

KANTEMİROĞLU, Kitâbu İlmi'l-Musikî alâ vechi'l-Hurûfât, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkiyat Enstitüsü, 2768; Yapı Kredi Yayınları, haz. Yalçın Tura, İstanbul, 2001.

KARADENİZ, Ekrem, Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları, İstanbul, tarihsiz.

KUTLUĞ, Yakup Fikret, Türk Musikisinde Makamlar, İstanbul, 2000.

LABORDE, Jean Benjamin de, Essai sur la musique ancienne et moderne, Paris, 1780.

LANE, E. W., The Manners and Customs of the Modern Egyptians, Londra, 1836.

MENEMENCİOĞLU, Haldun, Kemençe Hakkında Etüt, İstanbul, 1970.

MERSENNE, M. Harmonie universelle, Paris, 1963 (tıpkıbasım).

NIEBUHR, Carsten, Reisenbeschreibung nach Arabien und Andern umliegenden Laendern, Kopenhag, 1774.

ORANSAY, Gültekin, Die melodische Linie und der Begriff Makam der traditionellen türkischen Kunstmusik vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, Ankara, 1966.

ORANSAY, Gültekin, "Türk Din Musikisi Tür, Makam ve Usulların Kodlanması", Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXI, Ankara, 1976.

ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş, 8. ve 9. ciltler, II. bas. Ankara, 1985.

ÖZALP, M. Nazmi, Türk Sanat Mûsikîsi Sazlarından Kemençe, Ankara.

ÖZALP, M. Nazmi, Türk Musikisi Tarihi, Ankara.

ÖZTUNA, Yılmaz, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, 2 cilt, Ankara, 1990.

ÖZTUNA, Yılmaz, Türk Musikisi/ Teknik-Tarih, İstanbul 1987.

ÖZKAN, İsmail Hakkı, Türk Musıkîsi Nazariyatı ve Usûlleri, İstanbul, 1984.

PICKEN, Laurence, Folk Musical Instruments of Turkey, Londra, 1975.

PIERRE, C. La facture instrumentale à l'Exposition unierselle de 1889, Paris, 1890.

PIERRE, C. Les facteurs d'instruments de musique, Paris, 1971 (tıpkıbasım).

POPESCU-JUDETZ, Eugenia, Türk Musıki Kültürünün Anlamları (çev. Bülent Aksoy), İstanbul, 1996.

POPESCU-JUDETZ, Eugenia, Prens Dimitrie Cantemir (çev. Selçuk Alimdar), İstanbul, 2000.

RAUF YEKTA, "Türk Sazları", Millî Tetebbular Mecmuası, sayı: 4 ve 5, 1915.

RAUF YEKTA, Türk Musikisi (çev: Orhan Nasuhioğlu), İstanbul, Pan Yayıncılık,1986.

SACHS, Curt, The History of Musical Instruments, New York, 1940.

SAYGUN, A. Adnan, Rize, Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunları Hakkında Bazı Malûmat, İstanbul, 1937.

SÜRELSAN, İsmail Baha, "Türk Musikisi Umumî Dizisine Göre Kanun Mandallanması", Musiki Mecmuası, sayı: 101-103, İstanbul, 1956.

TANRIKORUR, Cinuçen, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi, İstanbul, 2003.

TURA, Yalçın, Türk Musıkîsinin Mes'eleleri, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1988.

USLU, Recep, Mehmed Hafîd Efendi ve Musiki, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2001.

The New Grove Dictionary of Musical Instruments, 3 cilt, Londra, 1984.

TOUMA, Habib, La Musique arabe, Paris, 1977.

TRICHET, P. Traité des instruments de musique, Neuilly-sur-Seine, 1957.

USBECK, Hedwig, "Türklerde Musiki Aletleri", Musiki Mecmuası, 235. sayıdan 243. sayıya kadar, 1968, 1969.

UYGUN, Mehmet Nuri, Safiyyüddin Abdülmü'min Urmevî ve Kitâbü'l-Edvârı, İstanbul, 1999.

UZ, Kâzım, Musiki Istılâhatı (haz. Gültekin Oransay), Ankara, 1964.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, "Osmanlılar Zamanında Saraylarda Musiki Hayatı", Belleten, XLI içinde, s: 79-114, Ankara, 1977.

ÜNGÖR, E. R., "Karadeniz Kemençesi Üzerine E. Somuncuoğlu ile Röportaj", Musiki Mecmuası, no: 281, İstanbul, 1973.

VANNES, R. "[Essai d'un] Dictionnaire universel des luthiers", Paris, 1932, 1981 (rééd.).

VERTKOV, K., Atlas muzıkalnih instrumentov narodov SSSR, Moskova, 1963.

VILLOTEAU, G. A., Description de l'Égypte, 13. ve 14. cilt, Paris, 1823, 1826.

WRIGHT, Owen, "Aspects of historical change in the Turkish classical repertoire", Musica Asiatica 5 içinde, s: 1-108, Cambridge, 1988.

WRIGHT, Owen, "Çargâh in Turkish Classical Music: History versus Theory", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, cilt: LIII, böl. 2, Londra, 1990.