COMPOSERS AND PERFORMERS

OSEP EBEYAN (HâNENDE ÜSKÜDARLI HOSEP EFENDİ)

(1873–1959)

Armenian composer, singer . He was born in Üsküdar, Istanbul. When he was 51 years old (1924), he left Turkey and settled in France. He died at 86 years old in Reims, and was buried at Montnirency. His elder brother Apraham Ebeyan was a priest, and his younger borther Kapriyel Ebeyan was a musician. Osep Ebeyan also knew Armenian religious music. He was a student of Levon Hancıyan, and was sponsored by Şehremîni Vezir Rıdvan Paşa and Mâbeyni Râgıb Paşa before 1908. He was a singer and teacher, and published a poet song (güfte) magazine: Neş’e-i Dil yâhûd Şarkı Mecmû’ası.

These are among his works: 1. Acem-Kürdî Berefşân I. Beste (Âteş-î aşkınla cânâ oldum dîvâneden bester), 2. Muhammes II. Beste (Rûz-u şeb bu cihân içre eyledikce geşt-ü güzâr), 3. Nakış Ağır Aksak Semâî (Dûr etme yayından aslaa bendeni ey kaşı kemân), 4. Yürük Semâî (Gel, mevsimidir gerçi, dil âzâde değildir), 5. Uşşak Hafîf Beste (Dehr içindê görmedim cânâ senin gîbî nigâh). –Şarkılar: 6. Acem Kürdî (Çün seher seyrâna tenhâ ol kad-î dil-cû çıkar), 7. Acem- Kürdî (herkesê mihr-û vefâ, uşşâka nâz etmek neden?), 8. AceKürdî (Yine bir serv-kad dilber, alıpdır cânı), 9. Uşşak Curcuna (Eğer kasdin hayâtımsa civânım), 10. Uşşak Curcuna (Uyup ağyâr-ı bed-hûya), 12. Uşşak Düyek (Hılâfım yoktur ey dilber, 2 kıt’a), 13. Hicâz Düyek (Görüp hâl-î perîşânım), 14. Hicâz Düyek (Müşkil imiş âşıkından ayrılmak), 15. Hicâz Aksak (Firâkınla Hâlim yaman), 16. Hümâyûn Düyek (Ey meh-î nâzım, sanâ dil bendedir), 17. Hüseyni Müsemmen (Goncadan pâkîzedir nâzik teni), 18. Hüzzâm Curcuna (âteş-î aşkın, dilim Dâğ eyledi), 19. Irak Aksak (N’etdim sana ben bî-vefâ zâlim, “ey-vâh”lı), 20. Nihâvend Düyek (Yitirdim gül-i râ’nâmı âh alamam), 22. Şevk-u Tarab Aksak (Eylesen de nâzı, yok ey meh hatâ). 23. Acem-Kürdî Yürük Semâî II (Gel bezme bir şeb ey nâzenînim, olalım hem-dem), 24. RehâvÎ Hâfîf Beste (Jâle-veş bir gonca-î râ’nâya düşdû gönlümüz), 25. Nihâvend Sofy’an Ş. (Tâkat getirmez bû felek).