COMPOSERS AND PERFORMERS

GARBİS EFENDİ

(?-1925)

Armenian saz player: kanun, violin and tambur player, composer. He lived in the Istanbul’s Beşiktaş quarter.His nickname was “Uzun” (Tall). He composed popular songs. The song of Nîşâbûrek Sengîn Semâî is still being sung today.

These songs are among his works: 1. Hicâz Aksak (İnkisârım bû sanâ ey bî-vefâ), 2. Hicâz Aksak (Öldürdü benî cilvegerin nâz-u edâsı, muhammes), 3. Hicâz Aksak (Kalb-i mahzûnum nasıl etmez figaan?), 4. Hicâz Aksak (Fasl-ı bahâr êreli ey gül-i ter), 5. Hicâz Curcuna (Aşk-u sevdâya bürünmüş de o cânâ yatıyor), 6. Hicâz (Harâb oldum perîşân oldu hâlim), 7. Uşşak Aksak (Musavver kalb-i âşıkdâ cemâlin), 8. Uşşak Aksak (nev-bahârın zevkınê benzer civânın neş’esi), 9. Uşşak Aksak (O şûhun penbe rûyundan), 10. Uşşak Aksak (Yamandır sevdiğim hâl-î tebâhım), 11. Uşşak Sofyân (Bir bâde ver ey şûh-ı şen), 12. Uşşal Curcuna (Neş’- elendim cilveyî gördüm de ben), 13. Karacığar Aksak (Bilmedim mâhiyyetin, efsûs-ü âh), 14. Karcığar Aksak (neş’e-yâb-î lutfun olsun bû ser-î şûrîdemiz), 15. Karacığar Curcuna (Ey nâzik-edâ, söyle nedir bu sendeki cilve?), 16. Karcığar (Ey gonca-i nev-bahâr-ı ömrüm), 17. Mâhûr Mar (Fıtraten nî’met-şinâs ümmetiz, Halil Edib, muhammes), 18. Mâhûr Türk Aksağı (Cânım senî gaayet sever, 2 kıt’a), 19. Mâhûr Yürük Aksak (Tîr-i hicr-î yâr ilê dil zahm dâr), 20. Mâhûr (Göksû’da üç çifteyi), 21. Sûznâk Curcuna (Hasretindir pâyinê yüz sürdüren), 22. Sûznâk (Görmesin sînemde dâğ-î aşkı ol yârim benim), 23. Sûznâk (Mürg-ı dil te’sîr-ı aşkından eder, nâlê hezâr), 24. Bestenigâr Ağır Aksak (El-amân ey burc-ı eltâfınşu’â-î enveri), 25. Bestenigâr Curcuna (Âşyân-î sînedê pervâz edip mürg-î heves), 26. Kürdî’li Hicâzkâr (Yârim yine dê hışım ile ebrûsunu çatsa, muhammes), 28. Muhayyer Aksak (âteş-î aşkınla hayrî âfetim), 29. Muhayyer (Yakdın ey âteş-mizânımı), 30. Rast Curcuna (Bir lahza rehâ bulmadı âlâm-ı cihandan), 31. Rast Curcuna (Gözlerim giryân içinde), 32. Sûz-i Dil Aksak (Sana ben arz-ı mahabbet ediyorken meleğim, müseddes), 33. Sûz-i Dil Yürük Aksak (Bir lahza göründû gözümê mihr-i cemâli), 34. Hicâzkâr Aksak (Câm-ı aşkın nûş edip pür ıztırâb oldum bu şeb), 35. Hüseynî Sengîn Semâî (Ser-mest-i mey-ıkbâl olanın hâline ey vâh), 36. Hüzzâm Aksak (Yinê uşşâka her sû bir İrem’dir, bahâriye), 38. Nîşâbûrek Sengîn Semâî (Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni).