COMPOSERS AND PERFORMERS

ASDİK AĞA (ASADUR HAMAMCIYAN)

(1846-1912)

Armenian composer. He was born in Ortaköy, Istanbul. He learned music from his uncle and actor Modses Papazyan, and later from Aristakes Ohanesyan. He was known as a good singer, and he could memorize a few Turkish traditional music pieces. He composed most of the music for the song collection of Abdülhalim Paşa. He also composed ecclesiastical works. His son was Asdik-zâde Bogos. He died at 73 years old in Istanbul. He was a good songwriter and followed Ârif ve Şevkı beyler. He left average and sometimes highly valued works. “Muhayyer-Kürdî Peşrevi” is a short but nice piece. There are some pieces belonging to the church.

From his music works:1. Kürd’ı’li Hicâzkâr Peşrevi, 2. Muhayyer Kürdî Peşrevi (Devr-i Kebîr), 3. Kürdî’li Hicâzkâr Çenber I. Beste (meyle şâyân ey gönül bir verd-i âlim var sana), 4. Muhammes II. Beste (Müjde ey dil müjde kim, bir nev-civan buldum sana), 5. Nakış Aksak Semâî (Görüp pistanların bildim kemâlin gül-bedenlikde), 6. Nakış Yürük Semâî (getir ey şâkı-i gül – çehre, biraz nûş edelim).-Şarkılar: 7. Karcığar Ağır Aksak (Ey felek bâri bırak kim, yanayım, ağlayayım, muhammes), 8. Karcığar Ağır Aksak (Haklıyım, ger arşa îsâl eylesem feryâdımı), 9. Karcığar Ağır Aksak (Haste-î gamdır, şifâ ister gönül, leyl’a Sâz), 10. Karcığar Aksak (Terk edip cihânı yâr-ı vefâ-kâr, mersiye), 11. Karcığar Müsemmes (Sabrın sistem-î yâre gönül, nakş-ı serimdir), 12. Karcığar Sengîn Semâî (Vuslat dilerim yârime, hicrandan usandım, muhammes), 13. Karcığar Curcuna (Bî-kes-û bî-çâreyim, âh ağlarım), 14. Kürdî’li Hicâzkâr Ağır Aksak (Seni görmek, seni sevmek güzelim), 15. Kürdî’li Aksak (Çal nağmeyi ûdunla,perîşân olayım ben), 16. Kürdî’li Aksak (Ümmîd-i visâl eyler iken, firkate düşdüm, müseddes), 17. Kürdî’li Ağır Aksak (Mest-i Nâzım lutf edip kılsın nigâh), 18. Kürdî’li Curcuna (Çeşm-i mestin hasretiylê cim-ü cânım dağlarım), 19. Kürdî’li Curcuna (Hançer-î ebrûsu saplandî dile, Of terennümlü), 20. Uşşak Ağır Aksak (Gamla kıymetdâr ömrün, geldi geçdî mevsimi), 21. Uşşak Orta Askak (Ey câzib-i vicdan, ne yamân âfet-i cansın), 22. Uşşak Orta Aksak (Düşünüp mihneti gayrî n’idelim?, müseddes), 23. Uşşak Orta Aksak (Seni görmek ile rûşen oluyor dîdelerim), 24. Uşşak Yürük Aksak (Mürg-ı dilî görmedim çok zamandır), 25. Uşşak Curcuna (Yeter, üzdün benî kaaşî hilâlim), 26. Hicâz Ağır Aksak (Çeşm-i mahmûrun sebebdir nâle vû feryâdıma), 27. Hicâz Ağır Aksak (Zülfünê dil-besteler, zülf-î perîşanın kadar, muhammes), 28. Hicâz Aksak (Aşkı tasvîr-i hikâyet içün ey nâzik-edâ), 29. Hicâz Aksak (Âzâde- ser iken bir şîve-kârın, Of terennümlü), 30. Hicâzkâr Aksak (İlk görüşde sevdi gönlüm seni nazlı meleğim), 31. Hicâzkâr Devr-i Hindî (Olmasın sendê gönül, aşkdan şikâyet nîyeti, müseddes), 32. Hicâzkâr Sofyân (Düğünüm olam içün vardım netîce), 33. Hicâzkâr Yürük Curcuna (Öyle mecrûhum ki, kalbim kaan ilê âlâm saçar, Of terennümlü), 34. Hüseynî Ağır Aksak (Fitne-engîz nigâhına senin), 35. Hüseynî Curcuna (Geçdi o zevk île geçen çağlarım, Of terennümlü), 36. Sabâ Aksak (Ne yamandır dil-i bî-çâreme olsa sevdâ müşterî), 37. Şedd-i Arabân Ağır Aksak (Â’lem-î vuslatda yârê arz-ı hicrân eyledim), 38. Şedd-i Arabân Orta Aksak (Seni kim görse derûnunda mahabbet uyanır), 39. Acem-Aşîrân Yürük Aksak (Hüsnü güzel bir nev-civân), 40. Hüzzâm Curcuna (Bî kef-û bî-çâreyim, âh ağlarım), 41. Sûznâk Aksak (Dilberâ ver bize bir câm-ı safâ, İlhâmî Bey).